Search form

Matiu 27:48

48Ota zo meni niniro eya sumuro baro ewara somisomi zo pumuro wain dokakara patiro utura gaero Yesu meni naise sero potinu witinua awa.