Search form

Matiu 27:49

49Ago wenu eni meni giro ego sewa awa, “Nima do. Elia meni muro nu dusuniro potai osamunoita, awa ganekai.”