Search form

Matiu 27:56

56Nusokare nana eni awa Maria Madara natera, ata Maria zazo nu Yakoboto Yosefera mia, ata Zebedira mai eto amira mia awa.