Search form

Matiu 27:60

60puro bamuro omata so seka wamai bi diti nuka nuso gegenai amira Yesu potiro omata bamu zo dereweninu baro be gazenu doro bamunua awa.