Search form

Matiu 27:64

64Gita nu seka noise nutope Soyai Ema Kristo asasai waya inoisia. Ata zeme meni awa bua mai nuso meni bamuro woi nuso bewana puro tara awero amire, ‘Nu betaira ena eriro seka zia,’ opi ago namorekai sara waya me waya wamunoya. Are nukare ago wai azu ni ge sasa soldia meni baro dia wero baititinuara waiko be etorobara tepo waise.”