Search form

Matiu 27:65

65Ago sewa Pilato meni numorekare ego senua awa, “Soldia potitinona. Are nikare puro bamuro potiwo uma wero baititinoise itare.”