Search form

Matiu 27:66

66Ago senu nukare soldiare dai baro omata be gazai awa asi meni diwa. Ago wero asi sona besara itai gamu sero asi osino eto awa ni saora mu meni anewa awa. Ago wero soldia eni bi diti dia warise potiro awewa awa.