Search form

Matiu 27:7

7Are nukare moni ami ne wamunonikai asero ina-sa inomite sewa te wenu moni awa puro bamuro au wai emara nana zebu agewa zo zuma gaewa awa. Ema esewa muro betara ana gowara bi diti waise sero zuma gaewa awa.