Search form

Matiu 28:1

Yesu erinua.

1Sabat pura tepo wenu Sande pina atitinoinu Maria Madala natara nu zazo nusoreto bi diti gamu sero bamuwato awa.