Search form

Matiu 28:10

10Ago wewato Yesu meni ego senua awa, “Nito azu oko waweto. Baro otao mamai naso sawato Galilaya zebura bamuro na gamunora.” Ago senua awa.