Search form

Matiu 28:14

14Ge awa ema tua meni niniro nimorekare nena zo wai azu oko wawe. Nakare nu uzutiro sanakare ninamunoya.”