Search form

Matiu 28:16

Yesu meni dirumura ena kei awero bua nuso bua mai nusore sero potinua.

16Bua mai 11 nukare awa Galilaya zebura dirumu zo gita Yesu meni numorekare senua amira witiwa awa.