Search form

Matiu 28:19

19Are nikare zebu sero susawise ema dubu sero ge tugata wawa niniro awiso naso ware. Ago inoise Mama ata Mai ata Ozana amira zazora susupitinoise ge ou guteu pumare.