Search form

Matiu 28:20

20Ota potai ge sero gipero awinowena awa gipeu dimuro tepo ware. Are sana niniu. Na waiko be giti nimorekare dai nuana zebura be tepo wamunoya awa.”