Search form

Matiu 28:5

5Are bama eto baro kei awewato angelo meni ego senua awa, “Nito azu oko waweto. Na gosinona: Nito Yesu ni pasinaira dai awa gamu sero tupewato.