Search form

Matiu 28:7

7Giti moka nisoto meni giro amire eya bamuro bua mai nusore ego seuto: Yesu nu betaira ena eriro Galilaya zebura gita susawia. Are nikare baro nu ana gamunowa. Ge aware tona awa.”