Search form

Matiu 28:8

8Angelo meni ago senu giro nuto bi diti doro eya azu bamuwato. Ata nuto yawa sara bamu dai wero bua mai nusore oziga samuto sumai gege sumuro bamuwato awa.