Search form

Matiu 28:9

9Susauwato Yesu meni ebete ena nuto tamunua. Tamuro numoreto ego senua awa, “Pina koko.” Ago senu nuto nuso nana zora koiniroto te nuso ziwato awa.