Search form

Matiu 3

Yohane ge ou gutai zaawai ema ami bua nuso zaawenua.

1Be amira ana Yohane ge ou gutai zaawai ema ami Yudaya zebura kei awero ware noise ge ego tugata inoisonua awa, 2“Utura itewia ami imata Tua wero nuamunoya amira be tupia, are nikare duba kapeteniu.” 3Ge porofete Yesaya meni senua awa ema amira nana ena me wenua. Ge awa ego ewa,

Zo nu ware gamu gamura ena zawa sero

arero ego toya awa,

“Tuara ebata kora weu sonae.”

4Yohane meni tama woi wo kamel tu meni wai awa puro noisonua awa. Ago wero wora tata meni ipu sapi diro noisonua awa. Ota nena nai numa awa pikare koware awa ninoise noisonua awa.

5Yerusalem natera enata Yudaya zebura enata ou Yodan enibarata enibara ema bama dapikarago nuso nana dowinoisowa awa. 6Ago wero pasina nusokare kereniro duasara amire ou Yodan ena ge ou gutinoisonua awa. 7Are Farisayo ata Sadukayo nukare ge ou emo nuso nana kei awewa giro nu nukare ego tugata wenua awa, “Zira mai awiso, nikare pasinara ina kei awamunoya awa azu wero dainawise ai meni nimorekare sasai? 8Nikare duba kapetenamunowa amira te me nisokare nana kei awaise. 9Ota nikare tama puro wititinoise duba nisokare meni ego ine oko seu, ‘Nakare Abrahamra saisibuna, are Anutu meni nakare gera oko potamunoya.’ Na sana niniu. Anutu meni samu wero giro sai omata emi Abrahamra saisibuna kei awamunora awa. 10Anutu meni ota sia wero ni susura potinu itewia. Are ni zo me kokopai tepo itai giro zesero ape niaora namunoya. 11Duba nisokare kapetenawewa giro na ou meni gege nikare ge ou gutinowena. Na ema osai gege. Ota ema zo ama mamunoya nune meni awa ema putou bamure awa. Putou nuso meni putou naso dainitinoya. Nune na dainai, are na osai me osai meni sandol nuso dimai te oko inoya. Nune meni awa Ozana nimorekare potamunoya. Noko nikare niaora potamunoya. 12Nu sawol nuso wana nuso meni zizinoya. Puro muro wuit zasaira masira kei awero wowo bayaise sero wuit ape bisira namunoya. Wowo bayai wuit me awa sianiro poti sora namunoya. Ota wowo meni awa niao awinoise itai gege itai amira apamunoya.” Ago senua awa.

Yohane meni Yesu ge ou gutenua.

13Be amira ana Yesu nu Galilaya zebura ena Yodan oura baro Yohane meni nu ge ou gutaise senua. 14Are Yohane meni ginu te kaka wamu wenu giro ina ego senua awa, “Na ego ine emi ne wanise muro tosi? Nine na ge ou gutasa te wamia.” 15Ago senu Yesu meni ge ina ego senua awa, “Ni zeme kotumu-katumu oko wase. Nage ge dimai bua dapikarago wanage te wai ewanana wamunoya.” Ago senu Yohane meni nininua awa. 16Are ge ou gutenu Yesu meni Yodan oura ena wititinoise ego ginua awa: Utu be zaumunu Anutura Ozana meni ni guma ine wero osero nuso nana tame witinu ginua awa. 17Ago wenu utura ena ge zo ego ine osenua, “Ni Mai naso. Ni wama naso. Na ni emo yawa sara inona.” Ge ago ine osenua awa.