Search form

Matiu 3:13

Yohane meni Yesu ge ou gutenua.

13Be amira ana Yesu nu Galilaya zebura ena Yodan oura baro Yohane meni nu ge ou gutaise senua.