Search form

Matiu 3:3

3Ge porofete Yesaya meni senua awa ema amira nana ena me wenua. Ge awa ego ewa,

Zo nu ware gamu gamura ena zawa sero

arero ego toya awa,

“Tuara ebata kora weu sonae.”