Search form

Matiu 4

Satan meni Yesu etete namu wenua.

1Satan Yesu etetenaise Ozana meni Yesu uzumuro puro ware bamunua. 2Are Yesu nu pi 40 waiko 40 ago nena nai sieniro nomite meri betero itinua awa. 3Ago wenu etetenaira mama kei awero ego senua awa, “Ni Anutura Mai me wero noma giro se omata ami ma wai nase.” 4Ago senu giro Yesu meni ina ego senua awa, “Tepo awa. Nera kota, ge gayai zo ego itia awa,

Erama meni nenara daba nuamunora,

awa oko te wamunoya.

Anutura nana bera ena ge osisinowia

awa te ninitinoise ewanana nuamunora awa.”

5Ago senu Satan meni Yesu uzumuro puro Anutura gegenai nata Yerusalem amira baro ibu bamura ene potinu witinua awa. 6Ago wero numore ego senua awa, “Ni Anutura Mai me wero noma giro ena zokari awero ose. Ni oko waya wamunosa. Nera kota, ge gayai zo ego itia awa,

Anutu meni sai angelo dubu nuso meni ni dia wamunora.

Ago inoise te niso omata meni gayai azu,

nukare ni wana meni soga inoise puro osamunora.”

7Ago senu Yesu meni ina ego senua awa, “Ota ge gayai zo dai ego ine itia awa,

Ni Tua Anutu niso awa gaero gamu oko wase.”

8Ago senu Satan meni nu noko uzumuro puro dirumura witiro baro dopinoise zebu serora simena-gaena wai nusokare awa gipenua. 9Ago wero ego senua awa, “Bawa giti diro na bowi wamunosa, awa nena awa dapikarago nimore potamunona.” 10Ago senu Yesu meni ge ina ego senua awa, “Satan, ni na doro bamu. Ge gayai zo ego itia awa,

Ni Tua niso Anutu awa bowi wase.

Nu daimata awa gege sou wamunosa.”

11Ago senu Satan meni nu doro bamunua awa. Satan bamunu angelo dubu eni kei awero Yesu kora wewa awa.

Yesu meni Galilaya zebura baro bua nuso zaawenua.

12Yohane benai sora potiwa itinu Yesu meni amira oziga niniro giro zebu awa doro Galilaya zebura bamunua. 13Ago wero Nasarete nata doro Kapaneam nate itai-matai wenua awa. Nata awa ou ubura zorage itinua. Nata awa Sebulonito Naftalira saisibunara zebu amira itinua. 14Ago baro itai-matai wenu amire porofete Yesayara ge zo ego ine itia awa me wenua awa,

15Zebu zo ou ubura kenara itewia amira

Sebulonito Naftalira saisibuna nowera.

Zebu awa ou Yodan enibara itia.

Zebu amira zazo zo Galilaya.

Ema Yudako meni amira kei awero nowera awa.

16Zebu amira ema dubu mumera nowera ami

zasimai bamu gamunora.

Betaira zumai amira nana nowera ema dubu

amira nana zasimai kei awamunoya. Yesaya meni ge ago gaenua awa.

17Be amira ana Yesu meni zaawero utura ge toise ema bama ego tugata inoisonua awa, “Utura itewia ami imata Tua wero nuamunoya amira be zora awinoya, are nikare duba kapeteniu.” Ago toisonua awa.

Yesu meni bua mai zoeto-zoeto ami nu ama ganarise senua.

18Are waiko zore Yesu meni Galilaya ou ubura kora-kora nomite ema eto maeto namire tamunua awa. Zo Simon zazo nuso zo Petoro, ata nami nuso Anderea. Nuto wo pumai ema, are nuto ou amira ana mona apitinoise noiwato tamunua awa. 19Tamuro numoreto ego senua awa, “Nito muuto na ama ganaweto. Na nito gipana erama pumai ema waweto.” 20Ago senu giro mona nusoto eya doro muro nu ama ganewato awa. 21Ana eriro susaumite ema eto maeto namire da ago ine noko tamunua awa. Yakobo ata nami nuso Yohane nuto Zebedira mai eto awa. Nuto mama nusoto Zebedire dai wara itise mona nusokare kora inoiwa giro Yesu meni muro nu ama ganariseto senua awa. 22Nu nuto zawa senu giro nuto mama wara ago doro nu ama ganewato awa.

Yesu meni kora wai bua inoisonua.

23Yesu meni Galilaya zebu zipinoise Yuda emara yere ibu sero witiro ge tugata inoise utura itewia ami imata Tua wero nuamunoya amira Oziga Ewanana tugata inoise ema yaya eure-taure puro noisowa awa kora inoisonua awa. 24Ago inoinu bowi nuso Siria zebura te wenu niniro giro ema yaya-buyayare, ema bi nusokare nana mokara itai, ema eni aziamai, ata eni zabura wai ami dago eriro nuso nana muwa kora wero tepo wenua awa. 25Ago wenu Galilaya zebura, Dekapolis zebura, Yerusalem natera, Yudaya zebura, Yodan enibara ema dubu bamubake ami nuso nana kokouniro amire poti dara niro nu ama ganinoisowa awa.