Search form

Matiu 4:12

Yesu meni Galilaya zebura baro bua nuso zaawenua.

12Yohane benai sora potiwa itinu Yesu meni amira oziga niniro giro zebu awa doro Galilaya zebura bamunua.