Search form

Matiu 4:13

13Ago wero Nasarete nata doro Kapaneam nate itai-matai wenua awa. Nata awa ou ubura zorage itinua. Nata awa Sebulonito Naftalira saisibunara zebu amira itinua.