Search form

Matiu 4:18

Yesu meni bua mai zoeto-zoeto ami nu ama ganarise senua.

18Are waiko zore Yesu meni Galilaya ou ubura kora-kora nomite ema eto maeto namire tamunua awa. Zo Simon zazo nuso zo Petoro, ata nami nuso Anderea. Nuto wo pumai ema, are nuto ou amira ana mona apitinoise noiwato tamunua awa.