Search form

Matiu 4:21

21Ana eriro susaumite ema eto maeto namire da ago ine noko tamunua awa. Yakobo ata nami nuso Yohane nuto Zebedira mai eto awa. Nuto mama nusoto Zebedire dai wara itise mona nusokare kora inoiwa giro Yesu meni muro nu ama ganariseto senua awa.