Search form

Matiu 4:24

24Ago inoinu bowi nuso Siria zebura te wenu niniro giro ema yaya-buyayare, ema bi nusokare nana mokara itai, ema eni aziamai, ata eni zabura wai ami dago eriro nuso nana muwa kora wero tepo wenua awa.