Search form

Matiu 4:5

5Ago senu Satan meni Yesu uzumuro puro Anutura gegenai nata Yerusalem amira baro ibu bamura ene potinu witinua awa.