Search form

Matiu 4:8

8Ago senu Satan meni nu noko uzumuro puro dirumura witiro baro dopinoise zebu serora simena-gaena wai nusokare awa gipenua.