Search form

Matiu 4:9

9Ago wero ego senua awa, “Bawa giti diro na bowi wamunosa, awa nena awa dapikarago nimore potamunona.”