Search form

Matiu 5

Yesu meni dirumura ena utura ge tugata wenua.

1Yesu meni ema dubu bamu awa giro dirumura witiro arumuro itinu bua mai nuso meni nuso nana zorage bamuwa amire 2nu ge ego toise ema bama sero gipero awenua awa.

3“Ema duba nusokare gawera osisinowia nukare ami yawa sara warise. Nera kota, nukare utura nata amira gegenai.

4Ema duba nitinoise itewera nukare ami yawa sara warise. Nera kota, Anutu meni duba nusokare korawai nukare ewanana wamunora.

5Ema zazo nusokare puro osisinowera nukare ami yawa sara waise. Nera kota, nukare Mama nusokarera zebu dapikarago pumamunora.

6Ema tani saramai puro nuamu sero nenare oure emo betinowenakai ago ine inowera ami yawa sara warise. Nera kota, nukare pumara denamunoya.

7Ema awa-diaire nowera ami yawa sara warise. Nera kota, Anutu meni nukare awa-diamunoya.

8Ema duba etore kota, duba daimatare nowera ami yawa sara warise. Nera kota, nukare Anutu gamunora.

9Ema bega kei awaise bua inowera ami yawa sara warise. Nera kota, nukare awa Anutu meni ‘mai bama dirire mata dirire naso’ asamunoya.

10Ema eni tani saramai puro nuawera giro eni meni nukare doise bunise awinowera ami yawa sara warise. Nera kota, nukare utura nata amira gegenai.

11Nikare dubu naso wero nuawa giro ema eni meni ge opi toise zazo nisokare puro osisinoise nikare dero tuninoise ge waya-kawaya nimorekare samunora, awa nikare yawa sara wewo. 12Ago wara nikare duba ewanana inoise yawa sara weu. Nera kota, nikare utura ena zuma bamu pumamunowa. Porofete gita noisowa nukare awa da ago ine dero tunero awinoisowa. Amira te esa nusokare ama ganinowewa, are yawa sara wewo.

Nakai erama emo eware zasimaire ine wero nuanisekai.

13Wo seka itima gugumusai azu, ema wo awa puro ewa meni anawera borere-barere ewanana itewia, da ago ine nikare zebura ema dapikarago ami emo ewa ine wero nowewa awa. Ota ewa bepa wamunoya, awa nakai nogo wanakai bapu nuso noko kei awamunoi? Tepo awa. Ewa bepa awa waya asero apawera erama meni patitinowera.

14Nikare ema dapikaragora zasimai ine. Nata zo dirumura damu-damuke itai nena zo meni oko gogo wamunoya. 15Ota nakai lam izimuro au meni oko wopunitinowenakai. Awa itai zara nusora potawenakai erama so du itewera awa te zasipitinowia. 16Are zasimai nisokare meni da ago ine eramara nana zasimaise. Ago wai nukare nuai nisokare gara ewanana wai Mama nisokare utura itewia awa bowi wamunora awa.

Yesu nu Mosera potai ge matu sisamu oko munua.

17Nikare namore ego sanowa awa, ‘Nu Mosera lo gere porofetera gere disamu munua.’ Namore ago zo oko sawe. Ge awa tepo waise kota, me waise kei awena awa. 18Na me memeka sane. Uture zebure itamunorato te Mosera lo ge da ago itamunoya awa. Ago inoise Mosera lo ge agewa-begewa da da awa dai itima oko tepo wamunoya. Awa me gege wero amire tepo wamunoya awa. 19Are ema zo meni lo ge pei-kaka mai zo dainitinoise eni da ago warise samunoya, awa utura itewia ami imata Tua wero nuamunoya be amire ema ami ema osai me osai wamunoya. Ota zo meni dipinoise eni da ago warise samunoya, nu awa utura itewia ami imata Tua wero nuamunoya be amire ema bamu wamunoya. 20Are sana niniu. Nikare lo ge gipai emare Farisayore amira etutiro nuai nusokare kaka dainamu wamunowa, awa nikare utura mokara oko toyamunowa.

Sai zewai wai ge namba 5 amira susu senua.

21Apipie nasokaire ge zo ego sai awa, ‘Ni erama oko dasa betare. Zo nu mai dai betamunoya, nu awa ge buara gegenai wamunoya.’ 22Ota nane meni awa nikare ego tugata inona awa: Zo nu otao nusore tini kapai tamamunoya, nu ami ge buara gegenai wamunoya. Zo nu otao nusore ‘Nima me waya’ ago samunoya, nu ema giti kopi dubura aunai amira gegenai wamunoya. Zo nu otao nusore, ‘Ni dau duba inagayai’ ago samunoya, nu awa so wayara baro niaora gegenai me wamunoya. 23Are ni altara dopero nena zo Anuture potamu inoise ego kotumamunosa, ‘Otao nasore ina-dua wai nasoto itia.’ 24Ago sero nena niso demese potasa itai ni baro otao nisore ge kora weroto amire ewesemuro nena niso altara potase. 25Ni zas nana baro ge bua wasise sara giro kaka kei awamure ebete noise amire ema ni gera potitinoya amire ge eya kora weyo. Ago kaka wamu wasa iwo niso meni ni eya zas nana potiro susu niso sai zas meni soldia nusore sai, ni benai sora potamunoya. 26Na me sane. Ni ago itima tepo oko kei awamunosa. Otao nisora ina potasa tepo wero baitai amire ni kei damu namunosa awa.

Sai zewai wai ge namba 6 amira susu senua.

27Apipie nasokaire ge zo ego sai awa: ‘Ni emata bama oko bewana wase.’ 28Ota nane meni awa nikare ego tugata inona awa. Ema zo meni bama zo giro duba-duba wamunoya, awa bama awa duba meni emoko bewana wetia ago ine wamunoya. 29Are giti moka niso zo meni pasina wasise sai wamunosa, awa giti moka awa gusero apamunosa. Tama niso zere-dago puro nuasa so wayara niaora apara bayamesaya, saineba giti moka niso zo gera we. 30Ota wana me niso meni ni pasinara potai wamunosa, awa wana awa kapero do. Tama niso zere-dago puro noma so wayara niaora bayamesaya, saineba wana niso zo gera we.

31Apipie nasokaire ge zo ego sai awa: ‘Zo nu bama nuso duamu wero giro bama duaira pas numore potiro amire bama iyetai bayaise.’ 32Ota nane meni awa nikare ego tugata inona awa. Zo nu bama nuso bewana kaka wamu tepo duamunoya, awa nu bama nuso pasina bama waise wamunoya. Ota bama meni bewana wamunoya, awa ema nu dotinoise pasina oko dimamunoya. Zo nu bama ema zo meni donua awa atamunoya ami pasina wamunoya.

Sai zewai wai ge namba 2 amira susu senua.

33Apipie nasokaire ge zo ego sai awa, ‘Ni Anutura nana giti mokara sai zewai wai ge niso awa opi-api oko sase. Ota sai zewai wai ge sero giro Tuara nana giti mokara dimuyo me wae.’ 34Ota nane meni awa nikare ego tugata inona awa. Ge zo sasa ema bama gara me waise sero nena zora zazo zawa sero oko sase. Ota utura zazo zawa sero sai zewai wai awa ego emira duawise tona. Utu awa Anutura itai-matai nata. Are ni utura zazo zawa toise Anutura zazo dai zawa tosa ago inoya awa. 35Zebura zazo awa zawa sero sai zewai wai awa dai ego emira duawise tona. Zebu awa Anutura te guta wai awa. Are zebura zazo zawa toise Anutura zazo dai zawa tosa ago inoya awa. Ota Yerusalem natera zazo zawa sero sai zewai wai awa ego emira duawise tona. Yerusalem awa Tua bamura nata, are nata Yerusalemra zazo zawa toise Anutura zazo dai zawa tosa ago inoya awa. 36Ota giti kopi nisokare zawa sero sai zewai wai awa dai duawise tona. Nera kota, nikare giti tu nisokare zo kapawai awa sawa inagayamita? Ota giti tu inagayai zo sawa kapawami? Awa tepo awa. 37Are nikare ge me samu wero giro “Iyo” gege, o “Tepo” gege ago sewo. Ge eni susumuro sai awa wayara mama amira nana ena tupewia.

Ina wai ina wai awa tepo awa.

38Apipie nasokaire ge zo ego sai awa, “Zo meni giti moka niso gayai gusai giro ina gayasa gusae. Ota zo meni di niso dai toumai giro ina de toumae.” 39Ota nane meni awa nikare ego tugata inona awa. Ema waya meni nikare puro gera gaira wamu sara tama aiso nisokare oko soeu. Are zo meni opowa niso eniba dai giro eniba da ago poti dae. 40Ota zo meni ni gera potiro tama woi niso zuma osai awa pumamu sai giro mo sawai niso zuma bamure awa dai numore poti pumae. 41Ota soldia zo meni ni nena nuso dimuro puro eba apunu-kaka kilomita daimata bayasise sai ni nena nuso dipinoise eba iboi-tatana kilomita eto numore dai bamuyo. 42Ota zo meni nena zo emo isa sai giro poti pumae. Ota nena niso zo tepo puro nuamu sai giro azu oko sase.

Iwo emo duba bayao wai.

43Apipie nasokaire ge zo ego sai awa, “Ni otao niso kora weyo, ota iwo niso meni awa iwo we.” 44Ota nane meni awa nikare ego tugata inona awa. Iwo nisokare otao wewo. Ota nikare dero tuninowera awa nukare emo Anutu isa seu. 45Ago wamunowa, awa nikare Mama nisokare utura itewia amira mai mamai me wero nuamunowa. Nune ami sawi waiko nuso meni ema wayare kokore dapikarago zasimuro tepo inowia awa. Ota wa awa sawi ema ewananare ema nuai wayare amira nana te osisinowia awa. 46Ema nikare duba bayao inowera nukare daba bayao wawa Anutu meni nogoro nikare gai ewanana wamunoi? Tani awa ema utura ge dotinowera ami dai inowera awa. 47Nikare otao mamai nisokare gege otao wawa amire wai nisokare meni nogoro ema enira wai awa dainamunoi? Diga nukare da ago inoweri, tanita. 48Ota ninekare meni awa utura Mama nisokare meni etutiro nowia amira te noiwo.