Search form

Matiu 5:13

Nakai erama emo eware zasimaire ine wero nuanisekai.

13Wo seka itima gugumusai azu, ema wo awa puro ewa meni anawera borere-barere ewanana itewia, da ago ine nikare zebura ema dapikarago ami emo ewa ine wero nowewa awa. Ota ewa bepa wamunoya, awa nakai nogo wanakai bapu nuso noko kei awamunoi? Tepo awa. Ewa bepa awa waya asero apawera erama meni patitinowera.