Search form

Matiu 5:16

16Are zasimai nisokare meni da ago ine eramara nana zasimaise. Ago wai nukare nuai nisokare gara ewanana wai Mama nisokare utura itewia awa bowi wamunora awa.