Search form

Matiu 5:21

Sai zewai wai ge namba 5 amira susu senua.

21Apipie nasokaire ge zo ego sai awa, ‘Ni erama oko dasa betare. Zo nu mai dai betamunoya, nu awa ge buara gegenai wamunoya.’