Search form

Matiu 5:24

24Ago sero nena niso demese potasa itai ni baro otao nisore ge kora weroto amire ewesemuro nena niso altara potase.