Search form

Matiu 5:25

25Ni zas nana baro ge bua wasise sara giro kaka kei awamure ebete noise amire ema ni gera potitinoya amire ge eya kora weyo. Ago kaka wamu wasa iwo niso meni ni eya zas nana potiro susu niso sai zas meni soldia nusore sai, ni benai sora potamunoya.