Search form

Matiu 5:27

Sai zewai wai ge namba 6 amira susu senua.

27Apipie nasokaire ge zo ego sai awa: ‘Ni emata bama oko bewana wase.’