Search form

Matiu 5:29

29Are giti moka niso zo meni pasina wasise sai wamunosa, awa giti moka awa gusero apamunosa. Tama niso zere-dago puro nuasa so wayara niaora apara bayamesaya, saineba giti moka niso zo gera we.