Search form

Matiu 5:31

31Apipie nasokaire ge zo ego sai awa: ‘Zo nu bama nuso duamu wero giro bama duaira pas numore potiro amire bama iyetai bayaise.’