Search form

Matiu 5:33

Sai zewai wai ge namba 2 amira susu senua.

33Apipie nasokaire ge zo ego sai awa, ‘Ni Anutura nana giti mokara sai zewai wai ge niso awa opi-api oko sase. Ota sai zewai wai ge sero giro Tuara nana giti mokara dimuyo me wae.’