Search form

Matiu 5:34

34Ota nane meni awa nikare ego tugata inona awa. Ge zo sasa ema bama gara me waise sero nena zora zazo zawa sero oko sase. Ota utura zazo zawa sero sai zewai wai awa ego emira duawise tona. Utu awa Anutura itai-matai nata. Are ni utura zazo zawa toise Anutura zazo dai zawa tosa ago inoya awa.