Search form

Matiu 5:37

37Are nikare ge me samu wero giro “Iyo” gege, o “Tepo” gege ago sewo. Ge eni susumuro sai awa wayara mama amira nana ena tupewia.