Search form

Matiu 5:40

40Ota zo meni ni gera potiro tama woi niso zuma osai awa pumamu sai giro mo sawai niso zuma bamure awa dai numore poti pumae.