Search form

Matiu 5:41

41Ota soldia zo meni ni nena nuso dimuro puro eba apunu-kaka kilomita daimata bayasise sai ni nena nuso dipinoise eba iboi-tatana kilomita eto numore dai bamuyo.