Search form

Matiu 5:43

Iwo emo duba bayao wai.

43Apipie nasokaire ge zo ego sai awa, “Ni otao niso kora weyo, ota iwo niso meni awa iwo we.”