Search form

Matiu 5:46

46Ema nikare duba bayao inowera nukare daba bayao wawa Anutu meni nogoro nikare gai ewanana wamunoi? Tani awa ema utura ge dotinowera ami dai inowera awa.