Search form

Matiu 6

Dumi pumaira ge.

1Nikare Tuara bua wanisekai sai awa tepo ema bama nikare bowi warise sero oko puro nuawe. Ago wawa Mama nisokare utura itewia ami nena kokopai nimorekare ina oko potamunoya.

2Ni ema dumi pupinoise eni meni garise so oko pisamunosa. Opi ema me sao inowera ami yere ibura enata nata kakame ena ema dumi pupinowera awa eni meni giro nukare poti ike narise ago inowera awa. Na ge me nimorekare tona awa. Erama meni numorekare yawa sara inowera ami ina nusokare wawi tepo inowia. Noma ama ina ewanana zo oko pumamunora. 3Ago ine oko wamunosa. Ni dumi pupinoise bayao niso awa bezero nebure oko sase. 4Ago wasa dumi yagaba niso bezero itamunoya. Ago wai Mama niso nena bezai gosinowia ami ina ewanana nimore potamunoya.

Isara ge.

5Nikare isa samu wero giro opi ema me sao inowera ago ine oko wawe. Nukare yere ibura enata kakame ena dopero isa saira zewai inowera, awa ema bama meni giro nukare yaba warise ago inowera. Are ami ina nusokare wawi tepo inowia awa. Noma ama ina ewanana zo oko pumamunora. 6Ota nima meni awa isa samu wero giro so nisora witiro so be gagatiro amire Mama niso bezero itewia amira nana isa seyo. Ago wasa Mama niso nena bezai gosinowia ami ina ewanana nimore potamunoya awa.

7Nikare isa tepo be meni daba oko sawe. Awa diga meni inowera amira tani. Nukare ami ge saisai isa tuanakai Anutu ninamunoya asinowera awa. 8Are nikare tani nusokare ine oko wawe. Mama nisokare meni nikare numore isa kaka samure nena kau inowewa awa gosinowia. 9Are nikare isa ego ine sewo:

O Mama nasokare utura itewesa,

zazo niso saramai itaise.

10Mu, duba sero zebu sero amira Tua nasokare wase.

Utura ena ge niso dipinowera, da ago ine zebura ena dimanekare.

11Nena nai namorekare waiko be sero potitinowesa awa zeme potiyo.

12Pasina ema eni meni namorekare inowera awa dotinonakare, da ago ine ni pasina nasokare doyo.

13Ni nakare etetenaira oko potase.

Ni nakare wayara mama amira nana wanera ena soero pumuyo.

14Nikare eramara pasina duawa utura Mama nisokare meni pasina nisokare da ago ina duamunoya awa. 15Ota nikare eramara pasina puro nuawa Mama nisokare meni pasina nisokare da ago ine puro nuamunoya awa.

Sieniro nuaira ge.

16Nikare Anutu emo nena nai sieniro noise benau nisokare oko yayare meni wago inoise nuawe. Opi ema me sao inowera ami ago wero benau nusokare awetu gutero nowera. Awa ema eni nukare sieniro nuai nusokare garise ago inowera. Na me sane. Erama meni numorekare yawa sara inowera ami ina nusokare wawi tepo inowia. Noma ama ina ewanana zo oko pumamunora. 17Ota nine meni awa nena sieniro noise benau niso sewero giti tu niso kitaniro noiyo. 18Ago wasa ema bama meni sieniro nuai niso oko gamunora. Mama niso bezero nowia ami imata gamunoya. Ago wero nu nena bezai gosinowia ami ina ewanana nimore potamunoya awa.

Utura wau me.

19Wau nisokare awa zebura ena oko woi wawa itae. Zebura wau awa diko meni doinowera, o kayai wero waya inowia, o ema meni goma zausemuro bewana pupinowera. Are wau nisokare zebura ena oko woi wawe. 20Wau nisokare awa utura ena woi wewo itae. Utura wau awa diko meni dai ine tepo, noko kayai wai ine tepo, noko ema meni goma zausemuro bewana pumai ine tepo. Are wau nisokare awa utura ena woi wewo itae. 21Nera kota, masi wau niso itewia masi da amira duba niso itamunoya awa.

Tamara zasimai.

22Giti moka niso awa tama nisora zasimai ine awa. Are giti moka niso ewanana itai amire tama aiso niso dago ewanana zasimaire itamunoya. 23Ota giti moka niso waya wai amire tama aiso niso dago mume wamunoya awa. Are duba niso da ago awa. Duba niso meni mume wai, mume bamubake niso nana itamunoya.

Nakai tua eto sou wai ine tepo.

24Mai daimata meni dia ema etora nana sou bua wai te oko wamunoya. Awa nu zo otao inoise zore iwo wamunoya. Ota noko zo tuma didinoise zore biawa wamunoya. Nikare da ago ine Anutura sou bua ata wau monira sou bua awa eto dago wai ine tepo awa.

Nena puti amira sero kotumu-katumu wai tepo awa.

25Are na nimorekare sana niniu. Nikare nuai nisokare emo kotumu-katumu inoise ego oko sawe, “Nena nai nana tamamunonikai? Ou nai nana tamamunonikai?” Noko nikare tama aiso nisokare emo kotumu-katumu inoise ego oko sawe, “Tama woi nana tamamunonikai?” Nikare seu. Nuai nisokare meni meta nena meni me inoi? Tama aiso nisokare meni meta tama woi nisokare meni me inoi? 26Nikare ni mamai kotumuro giu. Nukare bua zesise uriseta wo doise gaise awero oko ninowera. Nukare nena nai oko uru inowera. Ata utura Mama nisokare meni saineba nena nai nusokare tapinowia awa. Agoro nogo ni? Nikare osai nusokare ni? Awa tepo awa. Are nu nena ewa-gaewa nimorekare potamunoya. 27Nisokare nana zo meni nuai nuso emo kotumu-katumu inoise noma waiko be eni nuai nusora susumai te wamunoita? Tepo awa. 28Ago wai ine kaka itamu giro nogoro tama woire more emo pena-pana kotumu-katumu inowewi? Nikare ni ware ena agiti eriro uzi ditinowera amira susu awa kotumuro giu. Nukare asina araira bua oko inowera. Noko nukare mo gayaira bua oko inowera. 29Ata na nimorekare tona ewa. Gita ema tua Solomon meni tama nuso simena-gaena wero baititinoisonua, ata simena-gaena wai nuso meni ni uzira simai awa oko daininua. 30Ni uzi zeme ware ena ewanana ditinoya, ata auma awa erama meni wezero moyamunora awa. Ata saineba, Anutu meni sawi simai ewananare kei awero Solomonra simai ewanana awa dainitinowia. Anutu meni ago inowia, are nu nogoro nikare mo tama woi kaka tamamu wamunoi? O tuma diai besaire nikare, nu nikare mo tama woi ewa-awanana tamamunoya. 31Are nikare kotumu-katumu inoise ego pena-pana oko sawe. “Ne wero namunonikai? Ne puro nuamunonikai?” 32Awa diga meni kotumai nusokare amira potawera itewia awa. Nikare nena awa tepo ewanana oko nuamunowa, awa utura Mama nisokare meni ninitinowia awa. 33Nikare duba nisokare poti utura ge nuso ata nuai saramai nuso amira niwo itae. Ago wawa nu amira tame nena dapikarago awa potai pumamunowa. 34Are yaya ama kei awamunora amira kotumu-katumu oko wawe. Aumara kotumu-katumu wai awa aumara gegenai daba. Waiko be sero amira yaya tamai nuso meni gegenai nuso itai te wamunoya awa.