Search form

Matiu 6:10

10Mu, duba sero zebu sero amira Tua nasokare wase.

Utura ena ge niso dipinowera, da ago ine zebura ena dimanekare.