Search form

Matiu 6:13

13Ni nakare etetenaira oko potase.

Ni nakare wayara mama amira nana wanera ena soero pumuyo.