Search form

Matiu 6:23

23Ota giti moka niso waya wai amire tama aiso niso dago mume wamunoya awa. Are duba niso da ago awa. Duba niso meni mume wai, mume bamubake niso nana itamunoya.